2017-2018 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд судалгааны арга зүйн хичээлийн бие даалт үнэхээр бүтээлч болж байна.

2018-05-02 09:00:00

2017-2018 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд судалгааны арга зүйн хичээлийн бие даалт үнэхээр бүтээлч болж байна. Оюутан бүр өөрийн гэрийн түүхийг судалгааны эх сурвалжуудыг ашиглан чанарын өндөр бүтээмжтэй хийж байна.