Courses Images

Хот чимэглэлийн дизайн

Хот суурин газрын ногоон байгууламжийг төлөвлөх, компьютер зураглал, зургийн төслийг өндөр түвшинд хийх, үнэлгээ гаргах, гүйцэтгэх чадвар эзэмших,  хот цэцэрлэгжүүлэлтийн ландшафтын дизайнаар мэргэшсэн олон улсын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх өндөр ур чадвартай бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэгдэнэ. Ахисан түвшинд төгсөлтийн дараах сургуульд   дараах магистрын хөтөлбөрийг 2016 оноос хэрэгжүүлж байна.