Courses Images

Бизнесийн удирдлага

Бизнесийн орчны аливаа өөрчлөлтөд оновчтой хариу үйлдэл үзүүлж чадах удирдлагын шийдвэрийг манлайлан хэрэгжүүлдэг, зах зээл дээр өрсөлдөж чадахуйц, шинэлэг сэтгэлгээтэй,   хэлний мэдлэгтэй шинэ үеийн шилдэг менежерийг бэлтгэхэд оршино.

Мэдлэг:

 • Хүмүүнлэг, нийгмийн ухаан, гадаад хэл, математик, компьютерийн суурь мэдлэг
 • Санхүүгийн үндсэн мэдлэг болон нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засгийн суурь мэдлэг
 • Байгууллагын өмнө тулгамдаж буй асуудлыг олж илрүүлэх, түүнийг шинжлэх ухаанчаар задлан шинжлэх, шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлж чадахуйц онолын мэдлэг

Чадвар:

 • Бизнесийн орчны судалгаа хийх чадвар
 • Тоон болон чанарын өгөгдлийг боловсруулж шинжлэн дүгнэх чадвар
 • Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны болон хүний нөөцийн удирдлагын хүрээнд удирдлагын шийдвэр гаргалтанд зориулсан төлөвлөлт хийх, шийдвэр гаргах, тайлан бэлтгэх чадвар
 • Менежмент, эдийн засгийн онолын мэдлэгээ ашиглан судалгаа шинжилгээ хийх таамаглал дэвшүүлэх, харьцуулсан судалгаа, анализ хийх, эдийн засгийн загварчилал ашиглан байгууллагын ирээдүйг тодорхойлох стратегийн баримт бичиг боловсруулах, бизнес төсөл хийх, мэргэжлийн мэдээлэл ашиглаж шинжилгээ хийж бизнесийн үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох чадамжтай болно.

ТӨГСӨГЧ НЬ ДАРААХЬ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАХ БОЛОМЖТОЙ.

 • Төслийн менежер
 • Дунд шатны менежер
 • Төслийн ажилтан
 • Төлөвлөлтийн менежер
 • Маркетинг, санхүүгийн менежер
 • Байгууллагын ерөнхий зохион байгуулагч