Courses Images

Маркетингийн менежер

“Маркетинг” хөтөлбөрийн зорилго: Онолын мэдлэг, туршилт судалгааны ур чадвар, арга барил, мэргэжлийн болон нийгмийн чадварыг эзэмшсэн, даяаршсан ертөнцөд өрсөлдөх чадвар бүхий судлаач, мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Мэргэжлийн мэдлэг

 • Шинжлэх ухааны үндсэн ойлголт, зүй тогтол, хөгжлийн чиг хандлагыг ойлгох
 • Эдийн засаг, математик тооцооллын арга хэрэгслийг ойлгох
 • Нийгэм, хууль эрх зүй, мэргэжлийн ёс зүйн хүрээнд ойлгох

Мэргэжлийн ур чадвар

 • Гүн ухаан, нийгмийн ухаан, байгалийн ухааны үндсэн ойлголт, зүй тогтолд нийцсэн таамаглал, асуудал дэвшүүлж чаддаг байх
 • Эдийн засаг, математикийн арга хэрэгслүүдийг ашиглан тодорхой шийдэл гаргадаг байх
 • Байгууллагын гадаад, дотоод орчныг шинжилж, үнэлэх, нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг илрүүлж чаддаг болох
 • Маркетингийн үйл ажиллагааг оновчтой удирдах, гүйцэтгэх, хянах үйл явцад суралцах
 • Хэрэглэгчийн судалгаа хийх, хандлага сонирхол үнэлэх арга зүйг эзэмших

АЖЛЫН БАЙР

 • Маркетингийн менежер
 • Борлуулалтын менежер
 • Реклам, зар сурталчилгааны менежер
 • Стратегийн менежер
 • Бизнесийн байгууллагын дунд төвшний мэргэжилтэн
 • PR менежер
 • Байгууллагын ерөнхий зохион байгуулагч
 • Төлөвлөлтийн албаны мэргэжилтэн