Courses Images

Элекрон системийн автоматржуулалт

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ОЛГОХ МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР

Үйлдвэр, албан байгууллагын үйл ажиллагааг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн автоматжуулахад зориулагдсан электрон системийн зураг төслийг зохиох, түүнийг хэрэгжүүлэх, компьютерын сүлжээ хариуцаж ажиллах бүх талын мэдлэг чадвартай техник хангамжийн инженер бэлтгэнэ

АЖЛЫН БАЙР

  • Электроникийн инженер
  • Сүлжээний администратор
  • Техник хангамжийн инженер
  • Сүлжээний инженер
  • Автоматжуулалтын инженер
  • EMBEDDED системийн инженер зэрэг ажлын байранд ажиллах боломжтой.