Магистр, докторын сургалт

2019-2020 оны хичээлийн жилд магистр, докторын түвшинд дараах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.