Courses Images

Санхүү банкны ажилтан

Төгсөгч нь санхүүгийн шинжээч, даатгалын менежер, хөрөнгө оруулалтын менежер, үнэлгээчин, нягтлан бодогч, эдийн засагч зэргээр төрийн болон төрийн бус байгууллагад мэргэжлийн дагуу хөрвөн ажиллах боломжтой юм.

“Санхүү” хөтөлбөрийн зорилго:

Нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, орчин үеийн санхүүгийн шинжлэх ухааны онол, арга зүйд суурилан судалгаа шинжилгээ хийж үнэлэлт өгөх чадвар бүхий санхүүчийн ёс зүйтэй, төлөвшсөн зөв хүнийг бэлтгэн гаргана.

Зорилт 1. Орчин үеийн санхүүгийн шинжлэх ухааны онол, арга зүйн мэдлэг олгох

Зорилт 2. Онол арга зүйн мэдлэгт тулгуурлан судалгаа шинжилгээ хийж үнэлэлт өгөх

Зорилт 3. Нийгмийн эрэлт, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн санхүүчийг бэлтгэх

Зорилт 4. Хувь хүний хувьд төлөвшсөн зөв хүнийг бэлтгэх

 

Санхүү 2018 оны төлөвлөгөө

Санхүү 2016 оны төлөвлөгөө

Санхүү 2014 оны төлөвлөгөө