Courses Images

аялал жуулалчлалын менежер

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хөтөлбөрийн нэр: Аялал жуулчлалын менежмент Суралцах хугацаа: 4 жил
Хөтөлбөрийн индекс: 041304 Нийт багц цаг: 122
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Элсэгчийн боловсрол: Бүрэн дунд
ХИЧЭЭЛИЙН КОД ХИЧЭЭЛИЙН НЭР КРЕДИТ ӨМНӨХ ХОЛБОО ЗААХ УЛИРАЛ
I. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД: 36    
    Заавал судлах хичээл 36    
1. Байгалийн ухаан /Заавал судлах хичээл/ 6    
1 FC101 Байгалийн ухааны үндэс 3   намар
2 FC102 Экологи байгаль хамгаалал 3   хавар
2. Хүмүүнлэгийн ухаан /Заавал судлах хичээл/ 6    
1 FC103 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3   хавар
2 FC104 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3   намар
3. Нийгмийн ухаан / Заавал судлах хичээл/ 6    
1 FC105 Дэлхийн улс орнуудын соёл 2   хавар
2 FC106 Манлайлал ба хошуучлал 2   намар
3 FC107 Гэр бүлийн боловсрол 2   намар
4. Иргэний боловсрол /Заавал судлах хичээл/ 3    
1 FC108 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3   намар
5. Судалгаа, шинжилгээний арга зүй /Заавал судлах хичээл/ 3    
1 FC109 Судалгааны арга 1   хавар
2 FC110 Мэдээллийн технологийн үндэс 2   намар
6. Яриа, бичгийн ур чадвар /Заавал судлах хичээл/ 3    
1 FC111 Монгол хэл бичиг, найруулга зүй 3   хавар
7. Англи хэл, бусад хэл /Заавал судлах хичээл/ 6    
1 FC112 Солонгос хэл I тооцов - намар
2 FC113 Солонгос хэл II 2 FC112 хавар
3 FC114 Англи хэл I 2 - намар
4 FC115 Англи хэл II 2 FC114 хавар
5 FC116 Англи хэл III тооцов FC115 намар
  Сонгон судлах хичээл:
1 FC125 Солонгос хэл III 2 FC113 намар
2 FC126 Солонгос хэл IV 2 FC125 хавар
3 FC127 Солонгос хэл V 2 FC126 намар
4 FC130 Англи хэл IV 2 FC116 хавар
5 FC131 Англи хэл V 2 FC130 намар
8. Биеийн тамир, эрүүл ахуй / Заавал судлах хичээл/ 3    
1 FC117 Биеийн тамир, эрүүл ахуй I 1   намар
2 FC118 Биеийн тамир, эрүүл ахуй II 1 FC117 хавар
3 FC119 Гамшгаас хамгаалах менежмент 1   хавар
2. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД: 31  
 
А. Заавал суралцах хичээлүүд: 26  
1 BA200 Менежментийн үндэс 3 EC200 намар
2 BA201 Маркетингийн үндэс 3 EC200 намар
3 BA202 Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс 3 EC200 намар
4 BA203 Санхүүгийн үндэс 2 EC200 хавар
5 BA204 Санхүүгийн бүртгэл 3 BA202 хавар
6 MT201 Математик I 3 - намар
7 EC200 Микро эдийн засаг I 3 - намар
8 EC201 Макро эдийн засаг I 3 EC200 хавар
9 EC203 Статистикийн онол 3 MT201 хавар
B. Сонгон суралцах хичээлүүд: 5    
1 BA205 Бизнесийн харилцааны ёс зүй 2 FC103 намар
2 BA206 Байгууллагын зан төлөв 2 BA200 хавар
3 BA207 Удирдлагын сэтгэл зүй 3 BA200 намар
4 BA208 Хувь хүний санхүү 2 EC200 намар
5 MT206 Магадлалын онол, математик статистик 3 MT201 хавар
6 EC202 Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх 2 EC200 хавар
3. МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД: 51    
А. Заавал суралцах хичээлүүд: 45    
1 BA301 Бизнес төлөвлөлт 3 BA200 хавар
2 BA302 Хүний нөөцийн менежмент 3 BA200 хавар
3 BA303 Бизнесийн үйл ажиллагаа 2 BA200 хавар
4 BA330 Аялал жуулчлалын үндэс 3 BA200 намар
5 BA331 Аялал жуулчлалын газар зүй 3 - намар
6 BA332 Дэлхийн нийгэм эдийн засгийн газар зүй 3 FC105 намар
7 BA333 Хөтөч тайлбарлагчийн үйл ажиллагааны технологи 3 BA330 хавар
8 BA334 Аялал жуулчлалын менежмент 3 BA330 хавар
9 BA335 Зочлох үйлчилгээний менежмент 3 BA330 хавар
10 BA336 Аялал жуулчлалын маркетинг 3 BA201 намар
11 BA337 Аялал жуулчлалын нөөцийн менежмент 3 BA331 намар
12 BA338 Олон улсын аялал жуулчлал 3 BA334 хавар
13 BA339 Тогтвортой аялал жуулчлалын менежмент 3 BA334 хавар
14 BA340 Аялал жуулчлалын эдийн засаг 3 BA334 хавар
15 EN307 Бизнесийн англи хэл 2 FC116 намар
16 ET308 Аялал жуулчлалын англи хэл 2 EN307 хавар
В. Сонгон суралцах хичээлүүд: 6    
1 BA300 Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент 3 BA200 намар
2 BA329 Электрон бизнес 3 BA201 хавар
3 BA341 Дипломат харилцаа ба ёс зүй 2 BA330 намар
4 BA342 Аялал жуулчлалын бүс нутаг төлөвлөлт 2 BA331 намар
5 BA343 Аялал жуулчлалын салбарын эрх зүй 2 BA330 хавар
6 BA361 Төслийн менежмент 3 BA301 хавар
7 EC309 Эконометрик 3 EC203 намар
8 KS300 Монголын угсаатны зүй 2 FC108 намар
9 BA363 Археологийн үндэс 2 FC108 хавар
4. Дадлага: 4    
1 BA380 Танилцах дадлага 1 - намар
2 BA381 Мэргэшүүлэх дадлага 3 BA380 хавар
5. Төгсөлтийн шалгалт, диплом хамгаалалт:      
1 BA401 Төгсөлтийн шалгалт, дипломын ажил      
1 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД: 36    
2 МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД: 31    
3 МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД: 51    
4 ДАДЛАГА 4    
БҮГД КРЕДИТ: 122