Courses Images

Интерьерийн дизайн

Мэргэжлийн зориулалт

Үйлдвэрлэлийн объектийн гоосайхан, дотоод орчныг зураг төслийн шинэ санаа шийдлээр тодорхойлж, бүтээлч үйл ажиллагаагаар илэрхийлэгдэх Интерьер дизайныг хөгжүүлэх нийгмийн хэрэгцээгээр энэ мэргэжлийн зориулалт тодорхойлогдоно. Үндэсний үйлдвэрлэлийг шинжлэх ухаан, технологийн шинэ ололтод тулгуурлан хөгжүүлэх, зах зээлд өрсөлдөх түвшинд нийгмийн үйлдвэрлэл, хүний ажиллах амьдрах таатай орчин бүрдүүлэхэд Интерьер дизайны мэргэжлээр төгсөгчдийн оролцоо чухал үүрэгтэй.

Ажлын байр

Төгсөгч нь төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх байгуулага үүний дотроос барилгын салбарт интерьер дизайнер, архитектурын техникч болон бусад ажил гүйцэтгэх чадварыг эзэших.